Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Root Legal B.V. Deze algemene voorwaarden zijn bijgewerkt in mei 2018. Kort samengevat:

  • Root Legal brengt geen kantoorkosten in rekening.
  • Root Legal verstuurt rekeningen maandelijks. De betalingstermijn is 30 dagen.
  • Root Legal’s aansprakelijkheid is beperkt tot (i) het verzekerd bedrag of (ii) de al betaalde vergoeding (max. EUR 10.000).
  • Root Legal sluit aansprakelijkheid voor hulppersonen uit.
  • Nederlands recht is van toepassing. De rechter in Amsterdam is bevoegd.

Hieronder worden deze en een paar andere voorwaarden preciezer uitgewerkt. Bij een conflict tussen de samenvatting en de uitwerking heeft de uitwerking voorrang.

1. Root Legal B.V. (Root Legal) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Root Legal is gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 71738398.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Root Legal en de opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Root Legal sluit de toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uit.

3. Root Legal kan bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelen. Bij het inschakelen van derden zal Root Legal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Root Legal is niet aansprakelijk voor enig handelen van die derden. Root Legal is gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Alle opdrachten worden geacht te zijn uitgevoerd door Root Legal, en niet door een specifieke persoon betrokken bij Root Legal. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden op een overeenkomst tot opdracht uitdrukkelijk uitgesloten en zijn dus niet van toepassing.

4. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, verschuldigd. Root Legal kan voorafgaand aan een opdracht afspreken dat de opdrachtgever een voorschot betaalt. Root Legal verrekent eventueel betaalde voorschotten met tussentijdse declaraties of de eindfactuur voor de opdracht. Root Legal brengt geen kantoorkosten in rekening.

5. Root Legal brengt de werkzaamheden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de factuurdatum. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is ontvangen wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Root Legal gerechtigd de wettelijke rente en eventuele gerechtelijke- en buitengerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen.

6. Gelden die Root Legal ten behoeve van de opdrachtgever onder zich houdt, worden geplaatst op een derdengeldenrekening. Over gelden op de derdengeldrekening wordt geen rente vergoed. Root Legal is niet aansprakelijk als de bank waarop de gelden zijn geplaatst haar verplichtingen niet mocht nakomen.

7. Iedere aansprakelijkheid van Root Legal jegens haar opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in dat geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Root Legal wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van die verzekering voor rekening van Root Legal komt. Indien en voorzover geen uitkering krachtens die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Root Legal beperkt tot het al betaalde honorarium voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, met een maximum van EUR 10.000. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt één jaar nadat de opdrachtgever bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van de schade.

8. De opdrachtgever zal Root Legal vrijwaren voor alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die Root Legal voor de opdrachtgever verricht. De opdrachtgever zal alle kosten van juridische bijstand en alle schade in verband met die aanspraken aan Root Legal vergoeden. Deze bepaling geldt niet voor zover een aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Root Legal.

9. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de personen die voor Root Legal werkzaam zijn of waren of die bij de uitvoering van enige opdracht door Root Legal worden ingeschakeld.

10. Op de rechtsverhouding tussen Root Legal en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De klachtenregeling van Root Legal is van toepassing op iedere opdracht. De bevoegde rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en Root Legal. In het geval van een verschil tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.